Zoeken

Bestuurder van een vereniging, wees alert!

Bestuurder van een vereniging, wees alert! Denk niet alleen aan de WBTR maar ook aan de AVG!

Als bestuurder moet jij je volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) richten naar het belang van de vereniging. Daarbij hoort ook het in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel: de privacywetgeving. Dit geldt trouwens niet alleen voor verenigingen, maar voor alle organisaties.

Met deze rubriek wil ik in hoofdlijnen ingaan op de AVG. Mogelijk is het een saai onderwerp, maar niettemin wel erg belangrijk. Menig bestuurder die bij mij aan tafel is geweest voor het aanpassen van de statuten in het kader van de WBTR, staat daarbij niet stil bij de verplichtingen die op de vereniging rust krachtens de privacywetgeving.

Als vereniging verwerk je immers gegevens van je leden zoals namen, adressen, telefoonnummers, email-adressen, bankrekeningnummers en dergelijke. Daar dien je zorgvuldig mee om te gaan. Vanaf 2018 is namelijk de AVG van kracht en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder, deze privacywet. Voldoet de vereniging niet aan de AVG, dan staat de vereniging een forse boete te wachten en jou als bestuurder mogelijk een claim vanwege bestuurdersaansprakelijkheid.

Welke documenten moet ik als vereniging hebben vanwege de AVG?
Denk hierbij aan:
1. het hebben van - en heeft de vereniging een website, het daarop plaatsen van - een privacyverklaring. In deze verklaring wordt ten behoeve van de leden aangegeven met welk doel de vereniging de persoonsgegevens verzamelt;
2.de toestemmingsverklaring van het lid. Hiermee geeft het lid expliciet toestemming om zijn gegevens te verwerken en waarvoor hij toestemming geeft, welke persoonsgegevens worden opgeslagen, hoe lang die gegevens worden opgeslagen en wie allemaal toegang hebben tot de persoonsgegevens; óók bijvoorbeeld het verlenen van toestemming om gemaakte foto's van een evenement waarop het lid staat te mogen gebruiken voor de nieuwsbrief of op de website;
3. de geheimhoudingsverklaring. Dit is een verklaring waarbij functionarissen zoals de secretaris, penningmeester, ander bestuurslid of commissielid verklaart dat hij geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die hij bij zijn inzet voor de vereniging over haar leden en andere relaties van de vereniging te weten is gekomen, zowel tijdens als na afloop van zijn inzet voor de vereniging. Daarnaast zal hij alle gegevens die hij heeft aan de vereniging teruggeven en, voor zover van toepassing, de gegevens definitief en niet traceerbaar vernietigen. Bij niet naleving staat tevens dat hij schadeplichtig zal zijn.

Rechten van je leden.
1. Een lid kan altijd vragen om inzage in zijn persoonsgegevens, waarvoor die gebruikt worden en aan wie de gegevens verder worden verstrekt (bijvoorbeeld aan de overkoepelende sportbond of de shirtjessponsor).
2. Een lid mag altijd vorderen dat zijn gegevens worden aangepast en, dat bij beëindiging van zijn lidmaatschap, zijn gegevens worden verwijderd.

Wat moet je doen als een nieuw lid zich aanmeldt?
Je zal het lid moeten informeren waarom jouw vereniging zijn gegevens nodig heeft en deze bewaart. Hiervoor zal het nieuwe lid aantoonbaar toestemming moeten gegeven. Deze gegevens mogen daarna niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Een datalek!
Als vereniging ben je verplicht datalekken goed te documenteren in een eigen datalekregister: je omschrijft het lek en de datum van het lek, wat er met de gegevens is gebeurd, van wie de gegevens zijn gelekt, wat de gevolgen of gevaren van het lek zijn (bijvoorbeeld identiteitsfraude of reputatieschade) en wat de vereniging heeft gedaan om schade te beperken danwel te voorkomen?
Daarnaast zal binnen 72 uur na kennisneming van het datalek een melding moeten worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in sommige gevallen zal het lid waarvan de gegevens zijn gelekt daarvan op de hoogte gebracht moeten worden. Kortom: zorg dat de vereniging een procedure heeft waar naar gehandeld moet worden ingeval van een datalek.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Column
VASTSTELLING OMVANG ERFDELEN KINDEREN TOCH WEL ERG BELANGRIJK

VASTSTELLING OMVANG ERFDELEN KINDEREN TOCH WEL ERG BELANGRIJK

Als de langstlevende ouder komt te overlijden kunnen kinderen wel eens voor raadsels komen te staan: wat hebben zij nu eigenlijk geërfd? Vader had geen testament Stel, vader is overleden. Moeder en de kinderen zijn dan samen erfgenamen. Bij een overlijden ná 2003 wordt moeder eigenaar van alle bezittingen; de erfdelen van de kinderen blijft zij aan hen schuldig. Bij een overlijden van vóór 2003 is de situatie anders. In beide gevallen geldt dat het na verloop van tijd moeilijker wordt om de omvang van de erfdelen te achterhalen.

Lees meer
Column
EEN WOLF IN SCHAAPSKLEREN

EEN WOLF IN SCHAAPSKLEREN

De meeste ondernemers trouwen op huwelijksvoorwaarden. Je wilt elkaar immers beschermen tegen ondernemersrisico’s en alles gescheiden houden zodat het vermogen van de partner veilig blijft. Maar het is wel zo fijn om het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd aan het einde van het huwelijk samen te delen, want de één neemt vaak meer zorg- en huishoudtaken op zich zodat de ander het bedrijf verder kan uitbouwen.

Lees meer
Column
IK STEEK MIJN ERFENIS IN ONS HUIS.

IK STEEK MIJN ERFENIS IN ONS HUIS.

Is dit handig? Ja, natuurlijk, want als je ervoor leent en dus maandelijks rente moet betalen is dat minder fijn. Wellicht komt door je erfenis juist het door jou gewenste aan te kopen huis binnen je financiële bereik. Of wellicht is het een idee om met het geld op de gezamenlijke hypothecaire lening af te lossen. Immers: “in lyk man is in ryk man!

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search