Zoeken

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Rientjes Notariaat

De rechtspraktijk Rientjes Notariaat wordt uitgeoefend door mr. K.M. Rientjes Notaris B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01085082.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Rientjes Notariaat verstrekte opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Rientjes Notariaat aanvaardt alle opdrachten slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, diens waarnemer, kandidaat-notarissen, juristen en alle overige (rechts)personen die bij, voor of namens Rientjes Notariaat werkzaam zijn.

Aansprakelijkheid notaris
2. Iedere aansprakelijkheid van Rientjes Notariaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat, volgens de verzekeringsvoorwaarden, voor rekening van de notaris komt.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), gevestigd te Den Haag, en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
3. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor datalekken, cyberrisico alsmede voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, computernetwerken (elektronisch) bewaar en opslagsysteem, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
4. Als meerdere personen een opdracht verlenen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de volledige declaratie van Rientjes Notariaat. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon en deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon in privé tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld.

Aanvaarding opdracht/overlijden opdrachtgever
5. Een opdracht geldt als aanvaard:

- als de opdracht door Rientjes Notariaat is bevestigd aan opdrachtgever;
- als opdrachtgever een namens de notaris op verzoek van opdrachtgever gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
- als Rientjes Notariaat een koopovereenkomst of hypotheekopdracht of andere opdracht verstrekt namens opdrachtgever ontvangt met het verzoek om de desbetreffende opdracht uit te voeren en Rientjes Notariaat werkzaamheden terzake heeft opgestart.
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende(n).

6. Uitvoering van de opdracht in het kader van de WWFT

1.Ons kantoor begint pas met de uitvoering van de opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP's, UBO's en het (verscherpte) cliëntenonderzoek alsmede de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om de dienstverlening als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.

2. Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

3. Wij zijn genoodzaakt de kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, bij wijze van honorarium aan u door te berekenen. Deze kosten zijn wij ook genoodzaakt door te berekenen als blijkt dat wij de opdracht niet mogen uitvoeren in verband met het bepaalde in artikel 21, lid 3 van de Wet op de notarisambt.

Inschakeling derden
7. De keuze van door Rientjes Notariaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Rientjes Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Rientjes Notariaat eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De kosten die de derde in rekening brengt zullen onverwijld door de opdrachtgever moeten worden voldaan op de aangegeven wijze.
De kosten welke door de ingeschakelde derde in rekening worden gebracht zullen uitsluitend aan deze derde door Rientjes Notariaat worden voldaan indien de betaling daarvan door de opdrachtgever op rekening van Rientjes Notariaat is geschied. Rientjes Notariaat is niet aansprakelijk voor de voldoening van de kosten van de ingeschakelde derde, indien en voor zover de opdrachtgever deze niet voldoet. De ingeschakelde derde zal ook aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden zijn.

Kosten uitvoering opdracht, betaling
8. De kosten voor de uitvoering van een opdracht bestaan uit het honorarium, de verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten. De bedragen zullen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Prijsverhogingen ten gevolge van overheidsingrijpen of tariefsverhogingen door derden worden doorberekend.
Tenzij anders overeengekomen (er is bijvoorbeeld een vast tarief overeengekomen), zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Rientjes Notariaat worden vastgesteld. Rientjes Notariaat behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde (uur) tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Deze wijziging geldt ook zonder voorafgaande mededeling.
Indien een opdracht door Rientjes Notariaat tegen een vast tarief is verstrekt en bij de uitvoering van de opdracht, meerwerk is ontstaan, is Rientjes Notariaat gerechtigd dit meerwerk aan opdrachtgever door te berekenen, mits opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte is gebracht.
Rientjes Notariaat is gerechtigd het honorarium, verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken.
9. Rientjes Notariaat is bevoegd tussentijds en vooraf te declareren.
10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum doch in ieder geval uiterlijk voor het tekenen van de akte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening of opschorting.

11. Ingeval Rientjes Notariaat of een partij van mening is dat het oordeel van de rechter gewenst is om een uitspraak te doen over het al dan niet door Rientjes Notariaat moeten meewerken aan het verrichten van een dienst, kan Rientjes Notariaat niet gehouden worden de daarmee gemoeide juridische kosten voor haar rekening te nemen.

Wetten en voorschriften
12. Op de dienstverlening door Rientjes Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
- opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;
- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt FIU-Nederland te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
Rientjes Notariaat zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rientjes Notariaat.
De opdrachtgever aanvaardt dat Rientjes Notariaat bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op haar van toepassing zijnde Verordening Beroeps- en gedragsregels alsmede overige wetgeving en verklaart de daaruit voor Rientjes Notariaat voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
13. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Rientjes Notariaat aansprakelijk is. Zo ook zullen alle overige vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Rientjes Notariaat vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
14. Een vordering op Rientjes Notariaat vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Rientjes Notariaat betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
Indien vertraging in de betaling haar oorzaak vindt in het elektronisch bankverkeer, zal Rientjes Notariaat daarvoor niet aansprakelijk zijn.

Rentevergoeding/Honorarium administratie betalingsverkeer
15. Over gelden die Rientjes Notariaat zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarvoor rente wordt ontvangen, aan degene ten behoeve van wie de gelden worden bewaard, een door Rientjes Notariaat marktconforme rente vergoed. Indien de gelden korter dan acht dagen onder het beheer van Rientjes Notariaat vallen, wordt er geen rente vergoed. Het honorarium voor de kosten van beheer en administratie van de gelden worden met de ontvangen rente verrekend.
Ingeval de bank aan Rientjes Notariaat kosten en/of rente in rekening brengt voor de aan Rientjes Notariaat toevertrouwde gelden, dan worden deze kosten en/of rente doorberekend aan degene die de gelden krachtens transactie is verschuldigd. Rientjes Notariaat brengt voor deze kosten en/of rente, alsmede voor de kosten gemoeid met het beheer en administratie van de gelden, een forfaitair bedrag als honorarium in rekening. Overstijgen de met een transactie gemoeide kosten en/of rente voormeld forfaitair bedrag, dan wordt het meerdere doorberekend.

Elektronische communicatie
16. In geval de opdrachtgever en Rientjes Notariaat door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virus-protectie.
In geval echter desondanks één van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn.
Rientjes Notariaat communiceert ondermeer per email. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren.
Ingeval communicatie plaatsvindt per email, kan Rientjes Notariaat niet in staan voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud.

Archivering
17. Rientjes Notariaat is gerechtigd om van een afgesloten zaak het desbetreffende dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen, evenwel met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen daarvan en onverminderd de wettelijke bewaarplicht van het protocol van de notaris.
Rientjes Notariaat behoudt zich het recht de door haar gebezigde papieren dossiers elektronisch te archiveren en de inhoud daarvan meteen daarna te doen vernietigen, één en ander met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht van het protocol.

Toepasselijk recht
18. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de standplaats van de notaris of de Geschillencommissie als hierna genoemd.

Klachtenregeling
19. Rientjes Notariaat doet er alles aan om opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat opdrachtgever niet geheel tevreden is over een bepaald aspect van de dienstverlening of over een declaratie. In dat geval dient opdrachtgever zijn bezwaren eerst voor te leggen aan de notaris om tot een adequate oplossing te komen. Op de dienstverlening van Rientjes Notariaat is de klachten- en geschillenregeling voor het notariaat van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Mocht opdrachtgever in het ongelijk worden gesteld, is deze gehouden de kosten te vergoeden die de notaris heeft moeten maken met betrekking tot de klachtenbehandeling.

Akkoord verklaring
20. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search